slide2
Laat je Inspireren
en creëer iets bijzonders
Image is not available

Algemene boekingsvoorwaarden

Deco & Events handelend onder de namen DecoWorkshops en Vechtdal Express.

Algemeen
Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten gesloten tussen Deco & Events, gevestigd te 7731 WH, Ommen aan de Leeuwenbekstraat 37, hierna te noemen Deco & Events. Definities Opdrachtgever: natuurlijke of rechtspersoon met wie Deco & Events overeenkomst(en) –waaronder begrepen tussentijdse wijziging van opdracht- heeft gesloten met betrekking tot levering van diensten. Opdrachtnemer: Deco & Events. Opdracht: inspanningsverplichting tot het verrichten van diensten. Werkzaamheden: hulp en adviezen ten behoeve van opdrachtgever(s).

Artikel 1 Toepasselijkheid
1. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en Deco & Events zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. 2. Wijzigingen en/of aanvullingen op deze voorwaarden gelden slechts, indien deze schriftelijk door Deco & Events aan opdrachtgever zijn bevestigd en alleen voor de betreffende overeenkomst. 3. De door de opdrachtgever van toepassing verklaarde algemene voorwaarden worden door Deco & Events uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn door Deco & Events dan ook nimmer geaccepteerd.

Artikel 2 Offertes 1. Offertes door of namens Deco & Events worden verstrekt op basis van de aangegeven informatie door de opdrachtgever. 2. Alle offertes zijn vrijblijvend onverbindend

Artikel 3 Totstandkoming overeenkomst 1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de opdrachtgever van het aanbod zoals omschreven in de offerte van Deco & Events. 2. De aanvaarding kan zowel schriftelijk als telefonisch. Bij telefonische aanvaarding zal Deco & Events de aanvaarding onverwijld schriftelijk aan de opdrachtgever bevestigen.

Artikel 4 Verplichtingen Deco & Events 1. Deco & Events zal de door haar te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. 2. Ten behoeve van de uit te voeren opdracht zal zij derden betrekken en/of inschakelen.

Artikel 5 Verplichtingen van opdrachtgever 1. Opdrachtgever is verplicht om aan Deco & Events alle medewerking te doen en medewerking te verlenen, waardoor een optimale uitvoering van de opdracht kan worden bevorderd, c.q. beletselen voor een optimale uitvoering worden weggenomen. 2. In de overeenkomst wordt door Deco & Events separaat beschreven welke specifieke verplichtingen de opdrachtgever zal moeten nakomen. 3. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden die Deco & Events naar haar oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig en in gewenste vorm ter beschikking van Deco & Events te stellen.

Artikel 6 Prijzen en betalingen 1. Alle prijzen op de door Deco & Events gedane aanbiedingen, offertes en/of overeenkomsten zijn inclusief BTW, heffingen,leges, rechten, reis-,parkeer- en verblijfkosten alsmede andere opdracht gebonden kosten, tenzij anders is vermeld of overeengekomen. 2. Een percentage van 25% van het geoffreerde bedrag moet bij vooruitbetaling worden voldaan uiterlijk 14 dagen nadat de overeenkomst tot stand is gekomen. 3. Indien de omvang van de opdracht het naar het oordeel van Deco & Events rechtvaardigt, kan in de offerte een betalingstermijn worden opgenomen die afwijkt van de leden 2 van dit artikel. In dat geval is de opdrachtgever verplicht het geoffreerde bedrag te betalen uiterlijk één week voordat de opdracht wordt uitgevoerd. 4. De betaling van de eindfactuur dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. 5. Bij niet betaling of overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever vanaf de vervaldatum –zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist- rechtens in verzuim en wordt aanspraak gemaakt op de contractuele rente van 1% per maand of gedeelte van de maand der vertraging, verschuldigd over de hoofdsom. 6. Alle kosten van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen die Deco & Events tegen opdrachtgever moet nemen bij het niet nakomen van de betalingsverplichtingen van opdrachtgever, zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15% van het openstaande bedrag met een minimum van € 200,= en zijn direct opeisbaar, zulks onverminderd het recht van Deco & Events om de daadwerkelijk geleden schade – daaronder mede begrepen de gederfde winst- te vorderen. 7. De offertes worden gemaakt op basis van het door opdrachtgever opgegeven aantal deelnemers. Twee weken voor de datum van uitvoering verneemt Deco & Events van de opdrachtgever het definitieve aantal deelnemers. Mochten er op de uitvoering dag minder deelnemers aanwezig zijn dan het aangegeven aantal, dan wordt het aantal opgegeven deelnemers van 2 weken voor de datum gefactureerd. Een hoger aantal deelnemers zal op nacalculatie plaatsvinden. Indien Deco & Events geen wijzigingen ontvangt dan hanteert zij het laatst opgegeven aantal deelnemers.

Artikel 7 Prijswijzigingen 1. Wijzigingen in rechten, belastingen en accijnzen worden in de overeengekomen prijzen altijd doorberekend. 2. Onverminderd het bepaalde in het voorgaande lid mogen kostprijsverhogende maatregelen in de overeengekomen prijs worden door berekend. Opdrachtgever heeft na kennisgeving van deze wijziging het recht de overeenkomst te ontbinden. 3. De ontbinding dient binnen 5 dagen na de kennisgeving schriftelijk plaats te vinden. In dat geval heeft Deco & Events recht op vergoeding van de reeds gemaakte kosten. 4. Extra te verrichten werkzaamheden en wijzigingen in de opdracht door opdrachtgever worden in de overeengekomen prijzen doorberekend.5. Jaarlijks kunnen de tarieven van Deco & Events worden aangepast naar het inflatiecorrectiecijfer.

Artikel 8 Annulering 1. Opdrachtgever heeft de bevoegdheid voor aanvang dan wel tussentijds de overeenkomst te annuleren. Deze annulering kan alleen schriftelijk en aangetekend plaatsvinden. Als datum van annulering geld de datum van ontvangst. De annuleringskosten per deelnemer bedragen: Tot 14 dagen voor aanvang, de aanbetaling van 25 %.Tot 7 dagen voor aanvang, 50 %. Binnen 3 dagen voor aanvang: 100 %. Opdrachtgever is gehouden om binnen één week na annulering Deco & Events alle schade die zij ten gevolge van de annulering lijdt, te vergoeden. 2. Indien opdrachtgever deze schadevergoeding niet betaalt, heeft Deco & Events het recht opdrachtgever schriftelijk mede te delen dat zij nakoming van de overeenkomst verlangt. In dat geval kan opdrachtgever geen beroep meer doen op de annulering. De verplichting van opdrachtgever tot betaling van deze schadevergoeding is een schuld in de zin van artikel 6, waarvoor uitdrukkelijk een termijn van betaling is overeengekomen. 3. De bevoegdheid tot annulering vervalt, indiende Deco & Events de overeengekomen prestatie heeft geleverd.

Artikel 9 Overmacht 1. Ingeval van overmacht heeft Deco & Events het recht om te hare keuze de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst als ontbonden aan te merken of de overeenkomst op te schorten tot de omstandigheden van overmacht een einde hebben genomen en nakoming in redelijkheid mogelijk is. 2. Van overmacht is sprake indien de oorzaak van het niet (tijdig) nakomen aan Deco & Events niet kan worden toegerekend. Hiervan is sprake wanneer verhindering niet aan de schuld van Deco & Events te wijten is en evenmin krachtens de wet, maatschappelijke normen voor haar rekening behoren te komen. 3. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen iedere onvoorziene omstandigheid tengevolge waarvan een normale uitvoering van de overeenkomst onmogelijk is.

Artikel 10 Aansprakelijkheid DX-events 1. Opdrachtgever vrijwaart Deco & Events voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan de opdrachtgever geleverde diensten van Deco & Events. 2. Deco & Events kan overeenkomstig artikel 4 werkzaamheden door derden laten verrichten. De aansprakelijkheid voor deze werkzaamheden is beperkt tot het bedrag dat deze derden Deco & Events in rekening brengt. 3. Deco & Events aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor nadeel en/of schade die opdrachtgever ondervindt voortvloeiende uit onjuiste informatie door of namens opdrachtgever verstrekt, dan wel informatie waarvan Deco & Events in redelijk vertrouwen op de juistheid van die informatie heeft gehandeld. 4. Aansprakelijkheid voor nadeel en/of schade die opdrachtgever ondervindt voortvloeiende uit tekortkoming van Deco & Events in de uitvoering van de overeenkomst wordt beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd.

Artikel 11 Verjaring en verval Een rechtsvordering tot schadevergoeding ingevolge deze voorwaarden verjaart door verloop van één jaar na de aanvang van de dag, volgende op die waarop de schade bekend is geworden of had moeten worden.

Artikel 12 Aansprakelijkheid opdrachtgever(s) Indien de opdracht is verstrekt door 2 of meer personen, rust op ieder van hen een verplichting tot nakoming in de uitvoering van de overeenkomst. Opdrachtgevers zijn hoofdelijk verbonden.

Artikel 13 Overig 1.De opdrachtgever kiest bij Deco & Events voor georganiseerde activiteiten en daarmee voor een zeker risico. De weersomstandigheden kunnen Deco & Events bijvoorbeeld dwingen het overeengekomen aan te passen. Als Deco & Events haar toevlucht moet nemen tot alternatieven, mag de opdrachtgever er op aan kunnen dat Deco & Events haar uiterste best doet de kwaliteit van het overeengekomen zoveel mogelijk te handhaven. Voor alle aangeboden vervoersmiddelen gelden verschillende huurvoorwaarden. Elke deelnemer dient zich hiervan op de hoogte te stellen en voor akkoord te tekenen.

Artikel 14 Vindplaats en wijziging voorwaarden 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Zwolle onder nummer 50537210. 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de rechtsbetrekking met Opdrachtgever. 3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Artikel 15 Klachten. 1.Indien de deelnemer een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst constateert, dient hij deze zo spoedig mogelijk te melden bij de betrokken dienstverlener, opdat deze een passende oplossing kan treffen. Indien de tekortkomingen niet binnen redelijke termijn wordt opgelost en afbreuk doet aan de kwaliteit van het arrangement of de activiteit, moet deze zo spoedig mogelijk worden gemeld aan Deco & Events of diens vertegenwoordiger ter plekke. De communicatiekosten worden door Deco & Events vergoed, tenzij blijkt, dat deze redelijkerwijs niet hadden behoeven te worden gemaakt. Indien de klacht ter plaatse niet naar tevredenheid behandeld wordt, kan deze uiterlijk binnen 14 dagen na afloop van het arrangement of de activiteit schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij Deco & Events . Heeft het arrangement of de activiteit geen doorgang gevonden dan geldt hiervoor een termijn van een maand na oorspronkelijke aanvangsdatum. Iedere aanspraak uit welke hoofde dan ook, als ook ieder recht op ontbinding van de overeenkomst, vervalt bij niet tijdige melding doch in ieder geval 1 jaar na afloop van het arrangement of de activiteit of, indien het arrangement of de activiteit geen doorgang heeft gevonden, 1 jaar na de oorspronkelijke aanvangsdatum.

Artikel 16 Geschillenregeling en toepasselijk recht 1. Op de door Deco & Events onder deze voorwaarden af te sluiten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 2. Alle geschillen ontstaan naar aanleiding van een met Deco & Events gesloten overeenkomst, of deze voorwaarden, zullen voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van Deco & Events

©Copyright Deco & Events Ommen, 2011

Share This